PropertyValue
isbd:P1006
  • Prebrunn, Zur schönen Gelegenheit, Am Römling, Am Wiedfang, Hunnenplatz, Sterzenbach ; geschichtlich - sprachliche Untersuchungen (xsd:string)
rdau:P60493
  • Prebrunn, Zur schönen Gelegenheit, Am Römling, Am Wiedfang, Hunnenplatz, Sterzenbach ; geschichtlich - sprachliche Untersuchungen (xsd:string)
dcterms:alternative
  • Über Herkunft und Bedeutung (xsd:string)
marcrel:aut
dcterms:bibliographicCitation
  • 62 (1911), S. 1 - 46 (xsd:string)
dcterms:creator
dcterms:description
  • von Johann Nep Schwäbl (xsd:string)
dcterms:isPartOf
dcterms:issued
  • 1911 (xsd:gYear)
dcterms:language
dcterms:license
rdagr1:publicationStatement
  • 1911 (xsd:string)
owl:sameAs
dcterms:subject
dc:subject
  • Geschichte (xsd:string)
dc:title
  • Über Herkunft und Bedeutung der Regensburger Lokalnamen (xsd:string)
rdf:type